Արծաթէ կրկնակազմ

Արծաթէ կրկնակազմ

Apr 17, 2013

Արծաթէ կրկնակազմ (1663 թ., Կեսարիա, Musée arménien de France, n. 401)

Տե՛ս Edda Vardanyan, Reflets d’Arménie. Manuscrits et Art Religieux, Paris, 2012, p. 120-121.

 

 

 

 

 

 

 

Արծաթէ կրկնակազմ (1663 թ., Կեսարիա, Musée arménien de France, n. 401)

 

Արձանագրութիւնը՝ «Աւետարանս այս արարեալ հալալ ընչիս իւր զարդարեցի արձաթաւ Կեսարիա քաղաքին անարժան ձեռօք արծաթագործս Շահպազին. մահտեսի Գրիգոր ի թուին Հայոց ՌՃԺԲ [1663] վասն յիշեղութեան ամենայն ժամ գոհանալ Փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի» (ընթերցումը Էդդա Վարդանեանի)։

 

Հայ մատենագրութեան թուանշային գրադարան

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *