Արծաթէ կրկնակազմ

Արծաթէ կրկնակազմ (1663 թ., Կեսարիա, Musée arménien de France, n. 401)

Տե՛ս Edda Vardanyan, Reflets d’Arménie. Manuscrits et Art Religieux, Paris, 2012, p. 120-121.

 

 

 

 

 

 

 

Արծաթէ կրկնակազմ (1663 թ., Կեսարիա, Musée arménien de France, n. 401)

 

Արձանագրութիւնը՝ «Աւետարանս այս արարեալ հալալ ընչիս իւր զարդարեցի արձաթաւ Կեսարիա քաղաքին անարժան ձեռօք արծաթագործս Շահպազին. մահտեսի Գրիգոր ի թուին Հայոց ՌՃԺԲ [1663] վասն յիշեղութեան ամենայն ժամ գոհանալ Փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի» (ընթերցումը Էդդա Վարդանեանի)։

 

Հայ մատենագրութեան թուանշային գրադարան

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *